card

Мөрдөн шалгах

Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл байдал-2018, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт (2016-2018)

Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл байдал-2018, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт (2016-2018)

Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл байдал-2018, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт (2016-2018)

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн шалгах ажлын үзүүлэлтүүд өссөн

Мөрдөн шалгах ажлын үзүүлэлтүүд өссөн

Мөрдөн шалгах ажлын талаарх сүүлийн 3 жилийн тоон мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн байцаалтын шатанд битүүмжлэн хамгаалсан хөрөнгө 9.2 дахин өссөн

Мөрдөн байцаалтын шатанд битүүмжлэн хамгаалсан хөрөнгө 9.2 дахин өссөн

Мөрдөн байцаалтын шатанд битүүмжлэн хамгаалсан хөрөнгө 9.2 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.

Дэлгэрэнгүй
Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэрэг 21 нэгжээр өссөн

Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэрэг 21 нэгжээр өссөн

Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэрэг 2017 онд өмнөх оноос 21 нэгжээр өссөн байна.

Дэлгэрэнгүй
Шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорын байгууллагад шилжүүлсэн хэргийн тоо 2.5 дахин өссөн

Шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорын байгууллагад шилжүүлсэн хэргийн тоо 2.5 дахин өссөн

Мөрдөн шалгасан эрүүгийн хэргүүдийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх тоон мэдээллийг графикаас харуулъя. Эндээс харвал шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорын байгууллагад шилжүүлсэн хэргийн тоо өмнөх онуудын мөн үетэй харьцуулбал 2.5 дахин өссөн байна. Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг хаах саналтай хэргийн тоо өссөн нь тодорхой шалтгаантай. Энэ нь АТГ-ын мөрдөн шалгах харьяаллын бус гомдол, мэдээлэл олон ирдэг, нийгэмд болохгүй, бүтэхгүй асуудал бүрийг АТГ шалгаж шийдвэрлэнэ гэсэн хүлээлт, найдлага их байдагтай холбоотой. Гэтэл АТГ нь Эрүүгийн хуулиар харьяалуулсан тодорхой тооны хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах чиг үүрэгтэй байдаг.

Дэлгэрэнгүй