card

Судалгаа шинжилгээ

Иргэн, хуулийн этгээдээс 37 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 37 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 149 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 дугаараар 122 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 дугаараар 122 дуудлага хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 122 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 61 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 61 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 279 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 дугаараар 173 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 дугаараар 173 дуудлага хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 44 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 59 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 59 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 225 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 235 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 235 дуудлага хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 77 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 65 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 65 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 244 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 219 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 219 дуудлага хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 98 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 57 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 57 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 284 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 212 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 212 дуудлага хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 212 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй