card

Судалгаа шинжилгээ

Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 229 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 229 дуудлага хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 58 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
Судалгааны тайлан эмхэтгэл: 2020-2021 он (IV боть)

Судалгааны тайлан эмхэтгэл: 2020-2021 он (IV боть)

Судалгааны ажлын үр дүнгүүд нь авлигатай тэмцэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх бодлого, хөтөлбөр үйл ажиллагааг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлж дүгнэхэд шаардлагатай тоон мэдээ, мэдээлэл, санал дүгнэлтийг агуулахын зэрэгцээ олон нийтэд мэдээллийн багц эх сурвалж болох ач холбогдолтой. 

Дэлгэрэнгүй
Судалгааны тайлан эмхэтгэл: 2022 он (V боть)

Судалгааны тайлан эмхэтгэл: 2022 он (V боть)

Судалгааны ажлын үр дүнгүүд нь авлигатай тэмцэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх бодлого, хөтөлбөр, үйл ажиллагааг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлж дүгнэхэд шаардлагатай тоон мэдээ, мэдээлэл, санал дүгнэлтийг агуулахын зэрэгцээ олон нийтэд мэдээллийн багц эх сурвалж болох ач холбогдолтой. 

Дэлгэрэнгүй

"Авлигын судалгаа" цуврал эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2023 онд зохион байгуулах удирдамж

"Авлигын судалгаа" цуврал эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2023 онд зохион байгуулах удирдамж

Дэлгэрэнгүй

"Авлигын талаар мэдээлэх системийн үнэлгээ хийх" үйлчилгээ үзүүлэх саналаа ирүүлэхийг урьж байна

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн "Авлигыг мэдээлэх механизмыг боловсронгуй болгох нь” төсөл "Авлигын талаар мэдээлэх системийн үнэлгээ хийх" үйлчилгээ үзүүлэх саналаа ирүүлэхийг урьж байна. 

Дэлгэрэнгүй
АТГ-аас зохион байгуулах соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

АТГ-аас зохион байгуулах соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Бидний төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа стратеги төлөвлөгөөний төсөл нь цар тахал түүний дараах жилүүдийг хамарч байгаа онцлогтой учраас, цар тахал нь авлигад хэрхэн нөлөөлж байгаа  талаар мөн харгалзан үзэх нь зүйтэй.

Дэлгэрэнгүй
Улс төрийн хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2021 оны судалгааны тайлан

Улс төрийн хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2021 оны судалгааны тайлан

Шинжээчдийн төсөөллийн судалгааны хүрээнд хийгдсэн чанарын судалгаагаар авлигын цар хүрээ сүүлийн нэг жилд хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тодруулсан юм. Чингэхэд судалгаанд хамрагдсан шинжээчдийн 40 хувь нь авлигын цар хүрээ, түүний нөхцөл байдал «нэмэгдсэн» хэмээн үнэлсэн. Харин 35 хувь нь «хэвэндээ», 20 хувь нь «буурсан» гэж тус тус үнэлсэн. Энэ нь авлигын цар хүрээ, түүний нөхцөл байдал сүүлийн нэг жилд хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тодорхой харуулж буй үзэгдэл юм.

Дэлгэрэнгүй
Улс төрийн хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2020 оны судалгааны тайлан

Улс төрийн хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2020 оны судалгааны тайлан

“Улс төрийн хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа”-г нийгмийн эмпирик судалгааны тоон болон чанарын судалгааны аргаар хийж явуулсан. Улс төрийн нам, иргэний нийгмийн байгууллага, Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй олон улсын байгууллага, бодлогын судалгаа, олон нийтийн санал бодлын судалгаа, бизнесийн салбар, иргэдийн төлөөллөөс оролцуулан нийт 62 шинжээчийг хамруулсан.

Дэлгэрэнгүй
Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2020 оны судалгааны тайлан

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2020 оны судалгааны тайлан

Судалгаа нь авлигын хандлага, авлигад өртөмтгий ажил, албан тушаал, авлигад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Мөн улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээний авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж дүгнэхэд мэдээллийн чухал их сурвалж болох учиртай.

Дэлгэрэнгүй