card

Хууль тогтоомж

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2023-2030)-ийн ТӨСӨЛ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2023-2030)-ийн ТӨСӨЛ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2023-2030)-ийн ТӨСӨЛ

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал: Маягт заавар батлах тухай

Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал: Маягт заавар батлах тухай

Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал: Маягт заавар батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал: Журам батлах тухай

Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал: Журам батлах тухай

Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал: Журам батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам

Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам

Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх журам

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх журам

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх журам

Дэлгэрэнгүй
Засгийн газрын 2017 оны 8 дугаар сарын 31-ний 244 дүгээр тогтоол

Засгийн газрын 2017 оны 8 дугаар сарын 31-ний 244 дүгээр тогтоол

Засгийн газрын 2017 оны 8 дугаар сарын 31-ний 244 дүгээр тогтоол

Дэлгэрэнгүй
Сонгуульд нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт

Сонгуульд нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт

Сонгуульд нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл

Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл

Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл

Дэлгэрэнгүй
АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙГ БҮРТГЭХ, ХЯНАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ

АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙГ БҮРТГЭХ, ХЯНАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ

АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙГ БҮРТГЭХ, ХЯНАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй