card

Статистик, сургалт мэдээлэл

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 83 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 83 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 27 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрсдэл өндөртэй 354 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг нарийвчлан шалгаж байна

Эрсдэл өндөртэй 354 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг нарийвчлан шалгаж байна

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 10 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 64 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 64 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 13 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 12 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 12 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Одоогоор ажиллагаанд 194 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 45 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 45 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 13 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 16 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 16 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 49 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 57 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 57 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 17 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 46 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 46 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 46 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 93 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 93 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 55 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 65 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 65 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Одоогоор ажиллагаанд 208 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй