card

Статистик, сургалт мэдээлэл

Нийтийн албанд томилогдох 338 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Нийтийн албанд томилогдох 338 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 110 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 42 гомдол шалгагдаж байна

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 42 гомдол шалгагдаж байна

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 12 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 60 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.

Дэлгэрэнгүй
3 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

3 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 7-11-ний өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 54 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 3 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 300 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Нийтийн албанд томилогдох 300 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 7-11-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 181 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 15 гомдлыг хянан шийдвэрлэв

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 15 гомдлыг хянан шийдвэрлэв

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 12 дугаар сарын 7-11-ний өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 62 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.

Дэлгэрэнгүй
51 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

51 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 51 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 1 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 165 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

Нийтийн албанд томилогдох 165 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 4-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 165 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 61 гомдлыг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 61 гомдлыг хянан шалгав

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 4-ний өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 61 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 417 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Нийтийн албанд томилогдох 417 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 11 дүгээр сарын 16-20-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 135 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
41 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

41 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 11 дүгээр сарын 9-12-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 41 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 26 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  

Дэлгэрэнгүй