card

Статистик, сургалт мэдээлэл

Нийтийн албанд томилогдох 536 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 536 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг шалгав

Албан тушаалтнууд хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгтээ виртуал хөрөнгө мэдүүлсэн байдалд дүн шинжилгээ хийж, виртуал хөрөнгийн эх үүсвэрээ бодитой, үнэн зөв тайлбарласан эсэхэд хийж байгаа хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 337 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 337 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 72 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 68 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 68 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 386 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шалган, 273 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 556 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 556 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 70 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 9 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих гэмт хэргийн шинжтэй эсэхийг нарийвчлан шалгаж байна

Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих гэмт хэргийн шинжтэй эсэхийг нарийвчлан шалгаж байна

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 334 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Хууль зөрчсөн албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцуулахаар хандав

Хууль зөрчсөн албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцуулахаар хандав

Одоогоор ажиллагаанд 142 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 131 өргөдөл, гомдлыг хянан шалгав

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 131 өргөдөл, гомдлыг хянан шалгав

Хуулийн дагуу хариуцлага тооцуулах, цаашид хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаарх зөвлөмжийг  хүргүүлэн ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 499 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 499 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 340 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 49 албан тушаалтны ХАСХОМ шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 49 албан тушаалтны ХАСХОМ шалгав

Одоогоор ажиллагаанд 258 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 783 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Нийтийн албанд томилогдох 783 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 34 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй