card

Статистик, сургалт мэдээлэл

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 118 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 118 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 93 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 532 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 532 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 71 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 80 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 80 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 80 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 71 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 71 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 86 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 478 иргэний мэдүүлгийг хянав

Нийтийн албанд томилогдох 478 иргэний мэдүүлгийг хянав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 81 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 64 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 64 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 88 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 90 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 90 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Одоогоор ажиллагаанд 197 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 231 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 231 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 36 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 36 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгаж байна

Төлөвлөгөөт хяналтаар 36 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгаж байна

Нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 57 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 20 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 345 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 345 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 3 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй