card

Хяналт шалгалтын алба

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 41 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 41 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 2 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 490 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянав

Нийтийн албанд томилогдох 490 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 4 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 39 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 39 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 14 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 28 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 28 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Одоогоор ажиллагаанд 340 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 608 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 608 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 34 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 41 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 41 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 360 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шалган, 201 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Орон нутгийн удирдах албан тушаалтнуудад хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах чиглэлээр зөвлөмж хүргүүлэв

Орон нутгийн удирдах албан тушаалтнуудад хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах чиглэлээр зөвлөмж хүргүүлэв

Шаардлага хангаагүй этгээдийг нийтийн албанд томилсон, төсөв санхүү, худалдан авах үйл ажиллагаа, болон тендер сонгон шалгаруулалтыг хууль бусаар явуулсан, орон нутгийн түвшинд хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангалтгүй, шаардлага хангаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулсан гэх гомдол, мэдээлэл багагүй хувийг эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 397 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 397 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 50 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалтны ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 76 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Албан тушаалтны ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 76 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 41 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 46 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 46 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 46 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй