card

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа

Улс төрийн хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2021 оны судалгааны тайлан

Улс төрийн хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2021 оны судалгааны тайлан

Шинжээчдийн төсөөллийн судалгааны хүрээнд хийгдсэн чанарын судалгаагаар авлигын цар хүрээ сүүлийн нэг жилд хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тодруулсан юм. Чингэхэд судалгаанд хамрагдсан шинжээчдийн 40 хувь нь авлигын цар хүрээ, түүний нөхцөл байдал «нэмэгдсэн» хэмээн үнэлсэн. Харин 35 хувь нь «хэвэндээ», 20 хувь нь «буурсан» гэж тус тус үнэлсэн. Энэ нь авлигын цар хүрээ, түүний нөхцөл байдал сүүлийн нэг жилд хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тодорхой харуулж буй үзэгдэл юм.

Дэлгэрэнгүй
Улс төрийн хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2020 оны судалгааны тайлан

Улс төрийн хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2020 оны судалгааны тайлан

“Улс төрийн хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа”-г нийгмийн эмпирик судалгааны тоон болон чанарын судалгааны аргаар хийж явуулсан. Улс төрийн нам, иргэний нийгмийн байгууллага, Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй олон улсын байгууллага, бодлогын судалгаа, олон нийтийн санал бодлын судалгаа, бизнесийн салбар, иргэдийн төлөөллөөс оролцуулан нийт 62 шинжээчийг хамруулсан.

Дэлгэрэнгүй
Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2020 оны судалгааны тайлан

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2020 оны судалгааны тайлан

Судалгаа нь авлигын хандлага, авлигад өртөмтгий ажил, албан тушаал, авлигад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Мөн улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээний авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж дүгнэхэд мэдээллийн чухал их сурвалж болох учиртай.

Дэлгэрэнгүй
Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөлөл-2021 он

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөлөл-2021 он

2017 он хүртэл улс төр болон шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийг нэг судалгааны хүрээнд судалж, нэгтгэсэн тайланг гаргаж байсан бол 2018 оноос  эхлэн тус хоёр хүрээг тусад буюу «Улс төрийн хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа» болон «Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа» хэмээн нь авч үзэж, тайланг гаргадаг болсон юм. 

Дэлгэрэнгүй
Хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөлөл-2022

Хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөлөл-2022

Монгол Улс дахь авлигын ерөнхий төлөвийг “Хууль хяналтын хүрээн дэх авлигын төсөөлөл-2022” судалгаанд оролцсон шинжээчдээр үнэлүүллээ. Авлигын түгээмэл байдлыг гаргахдаа салбар, хүрээгээр нь үнэлүүлж, авлигын түвшинд нөлөөлж буй шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлохыг зорьсон.

Дэлгэрэнгүй
Улс төрийн хүрээн дэх авлигын төсөөллийн судалгаа-2022 он

Улс төрийн хүрээн дэх авлигын төсөөллийн судалгаа-2022 он

АТГ 2008-2017 он хүртэл улс төр болон шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийг нэг судалгааны хүрээнд судалж, нэгтгэсэн тайланг гаргаж байсан бол 2018 оноос эхлэн тус хоёр хүрээг салган судалсан. «Улс төрийн хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа» болон «Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа» гэж тусад нь судалдаг болов. Ингэхдээ “Улс төрийн хүрээ” гэж Авлигын эсрэг хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1-д заасан удирдах албан тушаал хашиж буй этгээд албан тушаалын эрх мэдэл, нэр нөлөөгөө албаны болон хувийн зорилгоор хэрэгжүүлж, ашиглаж байгаатай холбоотой нийгмийн харилцааг авч үзсэн. Судалгаа нь авлигын хандлага, авлигад өртөмтгий ажил, албан тушаал, авлигад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой.

Дэлгэрэнгүй
УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА 2019 ТАЙЛАН

УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА 2019 ТАЙЛАН

УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА 2019 ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА 2018 ТАЙЛАН

УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА 2018 ТАЙЛАН

УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА 2018 ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА 2017 ТАЙЛАН

УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА 2017 ТАЙЛАН

УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА 2017 ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөллийн судалгаа 2016 тайлан

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөллийн судалгаа 2016 тайлан

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөллийн судалгаа 2016 тайлан

Дэлгэрэнгүй