card

Бусад судалгаа, шинжилгээ

Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 229 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 229 дуудлага хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 58 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй

"Авлигын судалгаа" цуврал эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2023 онд зохион байгуулах удирдамж

"Авлигын судалгаа" цуврал эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2023 онд зохион байгуулах удирдамж

Дэлгэрэнгүй

"Авлигын талаар мэдээлэх системийн үнэлгээ хийх" үйлчилгээ үзүүлэх саналаа ирүүлэхийг урьж байна

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн "Авлигыг мэдээлэх механизмыг боловсронгуй болгох нь” төсөл "Авлигын талаар мэдээлэх системийн үнэлгээ хийх" үйлчилгээ үзүүлэх саналаа ирүүлэхийг урьж байна. 

Дэлгэрэнгүй
АТГ-аас зохион байгуулах соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

АТГ-аас зохион байгуулах соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Бидний төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа стратеги төлөвлөгөөний төсөл нь цар тахал түүний дараах жилүүдийг хамарч байгаа онцлогтой учраас, цар тахал нь авлигад хэрхэн нөлөөлж байгаа  талаар мөн харгалзан үзэх нь зүйтэй.

Дэлгэрэнгүй
Гадаад улс орнуудын авлигын гэмт хэрэгт оногдуулж буй ял шийтгэлийн төрөл, хэмжээний талаарх харьцуулсан судалгаа

Гадаад улс орнуудын авлигын гэмт хэрэгт оногдуулж буй ял шийтгэлийн төрөл, хэмжээний талаарх харьцуулсан судалгаа

Бид “Авлигын гэмт хэрэгт оногдуулах ялын хэмжээ ба авлигын түвшин ямар хамааралтай вэ?” гэсэн асуултад хариулт хайх зорилгоор энэхүү судалгааг гүйцэтгэсэн болно. Судалгаанд авлигын гэмт хэргийн хамгийн түгээмэл хэлбэр болох хахууль авах, хахууль өгөх болон эрх мэдэл, албан тушаалаа урвуулан ашиглах гэмт хэргийг авч үзэв. Ингэхдээ улсуудыг АТИ-ийн оноогоор нь (10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89) бүлэглэж, тэдгээрт харьцах ялын хэмжээний дундаж хандлагыг гаргасан.

Дэлгэрэнгүй
Гашуунсухайтын төмөр замын Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн судалгааны тайлан

Гашуунсухайтын төмөр замын Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн судалгааны тайлан

Уг судалгаагаар 2004 оноос хойш Тавантолгойн орд газар дахь уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвшөөрөлтэй, зөвшөөрөлгүй шороон замууд ихсэж, Цогтцэций сумын төвийн орчим болон уурхайгаас Монгол Улс, БНХАУ-ын хил хүртэлх зам дагуу асар их хэмжээний хөрсний элэгдэл, эвдрэл үүсгэсэн болохыг онцолжээ. 

Дэлгэрэнгүй
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд холбогдох эрх зүйн зохицуулалтад шинжилгээ хийж, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, хууль тогтоомжийг боловсронгуй  болгох хэрэгцээ шаардлагын тухай

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд холбогдох эрх зүйн зохицуулалтад шинжилгээ хийж, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох хэрэгцээ шаардлагын тухай

Манай улсад авлига гарч болох нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн, хүнд суртал, чирэгдэл учруулсан, үндэслэлгүй төлбөр хураамж тогтоосон, хуулиар тусгай эрх олгоогүй байхад эрх зүйн акт батлан мөрдүүлсэн зэрэг хууль тогтоомжид нийцээгүй, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн шинжтэй үйлдлүүд гарсаар байна. Үүнээс сэргийлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд холбогдох эрх зүйн зохицуулалтад шинжилгээ хийж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчилд өртөх эрсдэл өндөр салбарт урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, авлигын эсрэг стратеги, санаачилгыг тодорхойлох, хянан засахад анхаарах асуудал байгааг судлан гаргаж ирэх нь энэхүү судалгааны зорилго болно. 

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ мэдүүлэгчдээс авсан судалгааны тайлан

ХАСХОМ мэдүүлэгчдээс авсан судалгааны тайлан

Судалгааны мэдээллийг цуглуулахдаа онлайн судалгааны цахим хуудас SURVEYMONKEY ашигласан бөгөөд судалгаанд ХАСХОМ-ээ гаргадаг 4800 албан тушаалтан хамрагдлаа. Судалгаагаар мэдүүлэг гаргагчдаас хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн системийн ил тод байдал болон ХАСХОМ-ээ мэдүүлэхэд учирч буй бэрхшээл, төрийн байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаа, авлигыг мэдээлэхэд бэлэн байдал болон мэдээлэхгүй байгаагийн шалтгаан, Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагаа зэрэг агуулгын хүрээнд мэдээлэл цуглуулав. Цуглуулсан мэдээллийг тухайн албан тушаалтны ХАСХОМ-ын бусад мэдээлэлтэй уялдуулан дүн шинжилгээ хийхэд ашигласан болно.

Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 12-р сургуулийн сурагчид, эцэг, эх асран хамгаалагч, багш, сурган хүмүүжүүлэгчдийн 2020, 2022 оны харьцуулсан судалгаа

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 12-р сургуулийн сурагчид, эцэг, эх асран хамгаалагч, багш, сурган хүмүүжүүлэгчдийн 2020, 2022 оны харьцуулсан судалгаа

Бангладеш Улсын эцэг, эхийн зөвлөлийн тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд “Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 12-р сургууль”-ийн сурагчдын шударга байдлыг үнэлэх судалгааг 2020 онд зохион байгуулж байсан билээ. Дээрх хөтөлбөрийг сурагчдад шударга ёсны боловсрол, үзэл хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2 жилийн хугацаанд уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлэхээр 2022 онд уг судалгааг дахин зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй