card

Бусад судалгаа, шинжилгээ

Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх арга хэмжээний үр дүнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ

Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх арга хэмжээний үр дүнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ

Зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх арга хэмжээний үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал боловсруулах, авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх арга хэмжээний талаар нэгдсэн мэдээллийн сан, аргачлал бий болгоход чиглэсэн санал, зөвлөмж боловсруулах явдал юм. 

Дэлгэрэнгүй
АТГ-аас зохион байгуулж буй олон нийттэй харилцах, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны үр дүн, ач холбогдлын талаарх олон нийтийн санаа бодлын судалгааны тайлан

АТГ-аас зохион байгуулж буй олон нийттэй харилцах, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны үр дүн, ач холбогдлын талаарх олон нийтийн санаа бодлын судалгааны тайлан

Энэхүү судалгаа нь авлигын хандлага, авлигад өртөмтгий ажил, албан тушаал, авлигад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой.

Дэлгэрэнгүй
Монгол ёс заншил, уламжлал, ахуй, соёлтой нийцсэн соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны арга хэлбэрийг тодорхойлох судалгаа 2022

Монгол ёс заншил, уламжлал, ахуй, соёлтой нийцсэн соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны арга хэлбэрийг тодорхойлох судалгаа 2022

Монголчуудын ёс заншил, уламжлалд тулгуурласан ахуй, соёлыг харгалзан үзэж, улмаар орчин цагийн Монгол ахуй, соёл, монгол хүний зан төлөвт нийцсэн соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны арга хэлбэрийг тодорхойлоход оршино.

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Судалгаа шинжилгээний ажил

АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Судалгаа шинжилгээний ажил

“Авлигын эрсдэлийн үнэлгээ”-г Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Монголын төмөр зам ТӨХК, Баянзүрх дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албанд хийж, судалгааны дүнг судалгаанд хамрагдсан дээрх байгууллагуудад танилцуулах ажиллагааг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа: Дэлхий дахинд

Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа: Дэлхий дахинд

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албанаас 2020, 2021 онд орчуулсан гадаад мэдээ, нийтлэлийн эмхэтгэл

Дэлгэрэнгүй
2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРД ШАТ ШАТНЫ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТАЙ ХОЛБООТОЙ ГОМДОЛ ДАВАМГАЙЛАВ

2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРД ШАТ ШАТНЫ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТАЙ ХОЛБООТОЙ ГОМДОЛ ДАВАМГАЙЛАВ

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албанаас дотоод үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх, ажлын бүтээмжийг ахиулах зорилгоор хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хэрэгжилтэд тогтмол хугацаанд дүн шинжилгээ хийдэг. Үүний нэг нь Авлигатай тэмцэх газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хууль тогтоомжийн дагуу хэрхэн шийдвэрлэсэн байдалд сар тутам хийдэг дүн шинжилгээ юм. Энэ удаа 2021 оны 4 дүгээр сард өргөдөл, гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг хүргэе.

Дэлгэрэнгүй
Мөнгө угаах гэмт хэрэг, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны өндөр эрсдэл бүхий улс орнуудын жагсаалтын талаарх Европын Комиссын шийдвэр, үүнтэй холбоотой зарим сөрөг байр суурь, Монгол Улсын нэр дурдагдаж байгаа талаар болон бусад асуудал

Мөнгө угаах гэмт хэрэг, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны өндөр эрсдэл бүхий улс орнуудын жагсаалтын талаарх Европын Комиссын шийдвэр, үүнтэй холбоотой зарим сөрөг байр суурь, Монгол Улсын нэр дурдагдаж байгаа талаар болон бусад асуудал

Мөнгө угаах гэмт хэрэг, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны өндөр эрсдэл бүхий улс орнуудын жагсаалтын талаарх Европын Комиссын шийдвэр, үүнтэй холбоотой зарим сөрөг байр суурь, Монгол Улсын нэр дурдагдаж байгаа талаар болон бусад асуудал

Дэлгэрэнгүй
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ /2020 оны эхний улирлын байдлаар/

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ /2020 оны эхний улирлын байдлаар/

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ /2020 оны эхний улирлын байдлаар/

Дэлгэрэнгүй
ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ: НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ АШИГЛАН ОЛОН НИЙТИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙД НӨЛӨӨЛЖ БАЙГАА БАЙДАЛ

ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ: НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ АШИГЛАН ОЛОН НИЙТИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙД НӨЛӨӨЛЖ БАЙГАА БАЙДАЛ

ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ: НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ АШИГЛАН ОЛОН НИЙТИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙД НӨЛӨӨЛЖ БАЙГАА БАЙДАЛ

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Авлигатай тэмцэх газар нь ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ АВЛИГЫН ЭРСДЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй