card

Бусад судалгаа, шинжилгээ

Авлигын талаарх шинжээчдийн төсөөллийн 2009 оны судалгааны үр дүн

Авлигын талаарх шинжээчдийн төсөөллийн 2009 оны судалгааны үр дүн

Авлигын талаарх шинжээчдийн төсөөллийн 2009 оны судалгааны үр дүн

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын 2011 оны авлигын индексийн судалгааны үр дүн /Хураангүй/

Монгол Улсын 2011 оны авлигын индексийн судалгааны үр дүн /Хураангүй/

Өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд Монгол Улсад авлигын цар хүрээ өөрчлөгдөөгүй, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд оршин байсан хэвээр байгаа төдийгүй энэхүү сөрөг үзэгдэл илүү ноцтой хэлбэрээр илрэн гарах болсныг Монгол Улсын 2011 оны авлигын индексийн судалгааны үр дүн харууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын талаарх олон нийтийн төсөөллийн 2009 оны судалгааны үр дүн

Авлигын талаарх олон нийтийн төсөөллийн 2009 оны судалгааны үр дүн

Авлигатай тэмцэх газрын дарга болон Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2009 оны 06-р сарын 23-ны өдрийн 76/ (01/69) тоот хамтарсан тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Авлигын индекс тооцох аргачлал”-ын дагуу Авлигын индексийг тооцох үндсэн мэдээллийг цуглуулах зорилго бүхий судалгааны нэг нь Олон нийтийн төсөөллийн судалгаа юм.

Дэлгэрэнгүй
Methodology of the Corruption Index of Mongolia

Methodology of the Corruption Index of Mongolia

Methodology of the Corruption Index of Mongolia

Дэлгэрэнгүй
Дэлхий нийтийн авлигын тайлан

Дэлхий нийтийн авлигын тайлан

Дэлхий нийтийн авлигын тайлан

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын 2011 оны авлигын индексийн судалгааны үр дүн /Дэлгэрэнгүй/

Монгол Улсын 2011 оны авлигын индексийн судалгааны үр дүн /Дэлгэрэнгүй/

Авлигын асуудал нь аливаа улс орны нийгэм, улс төр, эдийн засгийн хүрээнд бий болдог цогц үзэгдэл юм. Авлига нь ардчиллын үнэт зүйлсийг гажуудуулах, эдийн засгийн хөгжлийг удаашруулах, засгийн газрын тогтворгүй байдлыг бий болгох зэрэг шууд болон шууд бус олон нөлөөтэй байдаг бөгөөд сүүлийн жилүүдэд олон улс орон, олон улсын байгууллагууд сайн засаглал, засаглалын шинэтгэл, түүний дотор авлигатай тэмцэх асуудалд анхаарлаа хандуулж болжээ.

Дэлгэрэнгүй
The Result of the Mongolian Corruption Index 2009 (summary)

The Result of the Mongolian Corruption Index 2009 (summary)

The Result of the Mongolian Corruption Index 2009 (summary)

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх аргачлал

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх аргачлал

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх аргачлал

Дэлгэрэнгүй
Corruption index report 2013: Mongolia

Corruption index report 2013: Mongolia

Countries from all over the world are emphasizing corruption as ill event threatening socio-economic stability, deteriorating democratic systems, ethical values justice and damaging sustainable development and law and order. Mongolia has been consistently fighting against corruption. Countries and international organizations have been highly valuing anticorruption measures and activities Mongolia has been implementing and the corruption index of Mongolia has been declining for the past two years according to the comparatives analysis of countries’ indexes.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 2014 оны судалгааны тайлан

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 2014 оны судалгааны тайлан

Судалгаанд оролцогчдыг насны бүтцээр авч үзвэл тэдний 31.0 хувь нь 30 хүртэлх насны, 27.1 хувь нь 31-40 насны, 22.8 хувь нь 41-50 насны, 13.5 хувь нь 51-60 хүртэл насны, 5.6 хувь нь 61 болон түүнээс дээш насны хүмүүс, харин хүйсийн 42.1 хувийг эрэгтэйчүүд, 57.9 хувийг нь эмэгтэйчүүд эзэлж байна. 

Дэлгэрэнгүй