card

OECD Үнэлгээний тайлан

Монгол Улсын авлигатай тэмцэж буй бодлого, үйл ажиллагаанд олон улсын шинжээчид үнэлгээ хийж байна

Монгол Улсын авлигатай тэмцэж буй бодлого, үйл ажиллагаанд олон улсын шинжээчид үнэлгээ хийж байна

Монгол Улс нь Станбулын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 2012 онд нэгдэн орсон бөгөөд 2014 онд тус байгууллагын үнэлгээний баг манай улсын авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, эрх зүйн орчинд анх удаа үнэлгээ хийсэн билээ.

Дэлгэрэнгүй
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН, ЗӨВЛӨМЖ-2019

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН, ЗӨВЛӨМЖ-2019

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН, ЗӨВЛӨМЖ-2019

Дэлгэрэнгүй
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын үнэлгээний тайлан, зөвлөмж-2014

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын үнэлгээний тайлан, зөвлөмж-2014

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас гаргасан үнэлгээний тайлан, зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн  байгууллагын үнэлгээний тайлан, зөвлөмж-2015 /шинэ/

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын үнэлгээний тайлан, зөвлөмж-2015 /шинэ/

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын Авлигын эсрэг сүлжээнээс Монгол Улсын авлигын эсрэг эрх зүйн орчин, институци, үйл ажиллагаанд жил бүр үнэлэлт, дүгнэлт өгч, холбогдох зөвлөмжийг боловсруулан гаргадаг. 2015 оны Монгол Улсын авлигын эсрэг орчинд хийсэн тус байгууллагын үнэлгээний тайлантай танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй