card

OECD Үнэлгээний тайлан

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН, ЗӨВЛӨМЖ-2019

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН, ЗӨВЛӨМЖ-2019

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН, ЗӨВЛӨМЖ-2019

Дэлгэрэнгүй
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын үнэлгээний тайлан, зөвлөмж-2014

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын үнэлгээний тайлан, зөвлөмж-2014

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас гаргасан үнэлгээний тайлан, зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн  байгууллагын үнэлгээний тайлан, зөвлөмж-2015 /шинэ/

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын үнэлгээний тайлан, зөвлөмж-2015 /шинэ/

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын Авлигын эсрэг сүлжээнээс Монгол Улсын авлигын эсрэг эрх зүйн орчин, институци, үйл ажиллагаанд жил бүр үнэлэлт, дүгнэлт өгч, холбогдох зөвлөмжийг боловсруулан гаргадаг. 2015 оны Монгол Улсын авлигын эсрэг орчинд хийсэн тус байгууллагын үнэлгээний тайлантай танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй