card

Зөвлөмж

Гаалийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн Зөвлөмжийн хэрэгжилттэй танилцав

Гаалийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн Зөвлөмжийн хэрэгжилттэй танилцав

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр эцэслэн дүгнэж, энэ талаарх хариуг Авлигатай тэмцэх газарт албан бичгээр ирүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигч Танаа

Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигч Танаа

Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигч Танаа

Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Засгийн газарт өгсөн Зөвлөмж

Монгол Улсын Засгийн газарт өгсөн Зөвлөмж

Авлигатай тэмцэх газраас Монгол Улсын Засгийн газарт 2017 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
“ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ” ТӨҮГ-Т ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

“ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ” ТӨҮГ-Т ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, холбогдох бусад хууль, эрх зүйн актыг сурталчлах, тэдгээрийн хэрэгжилттэй танилцах, арга зүйн удирдлагаар хангах ажлын хүрээнд яам, агентлаг, нийслэл, дүүрэгт ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
АСУУЛТ - ХАРИУЛТ

АСУУЛТ - ХАРИУЛТ

Мэдүүлгийн маягтын хэлбэр, өгөгдлийг өөрчлөлгүй, асуулт бүрт үнэн зөв, тодорхой хариулж, хөрөнгө, орлогын үнийн дүнг зөвхөн төгрөгөөр илэрхийлэхдээ мянгачлахгүй бичнэ. Бичих мэдээлэлгүй тохиолдолд /-/ тэмдэглэгээ хийнэ. Эцэст нь цахимд мэдүүлсэн мэдүүлгээ хэвлэн, мэдүүлгийн 2.7 дахь хэсэг болон хуудас бүрийн баруун доод хэсэгт гарын үсгээ зайлшгүй зурж, байгууллагынхаа мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтан /ЭБАТ/-д өгч, мөн бүртгэлийн дэвтэрт гарын үсгээ зурна.

Дэлгэрэнгүй