card

Сургалтын мэдээлэл

Шинээр томилогдсон эрх бүхий албан тушаалтнуудад цахим сургалт зохион байгуулав

Шинээр томилогдсон эрх бүхий албан тушаалтнуудад цахим сургалт зохион байгуулав

Цаашид төрийн байгууллагын удирдлагууд ЭБАТ-ыг тогтвортой ажиллуулахад анхаарах шаардлагатай байна.

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Сургалт, арга зүй

АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Сургалт, арга зүй

Тайлант хугацаанд төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа нийтийн албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хяналт тавих, тайлагнах чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа эрх бүхий албан тушаалтнуудын 362 буюу 20 гаруй хувь нь өөрчлөгдөн  томилогдсон тул тэднийг сургаж, мэргэшүүлэхэд анхаарч, 85 ЭБАТ-ыг сургалтад хамрууллаа. 

Дэлгэрэнгүй
Нэр дэвшигчээс ХОМ-ийг  цахим системд мэдүүлэх тухай /сургалт-мэдээлэл/

Нэр дэвшигчээс ХОМ-ийг цахим системд мэдүүлэх тухай /сургалт-мэдээлэл/

"Нэр дэвшигчээс ХОМ-ийг  цахим системд мэдүүлэх тухай" сургалт-мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтын 2019 оны II улирлын хуваарь

Авлигын эсрэг сургалтын 2019 оны II улирлын хуваарь

Авлигын эсрэг сургалтын 2019 оны II улирлын хуваарь

Дэлгэрэнгүй
Олон нийтийн төвийн хоёрдугаар улирлын сургалт дууслаа

Олон нийтийн төвийн хоёрдугаар улирлын сургалт дууслаа

Авлигатай тэмцэх газрын Олон нийтийн төвд нийтийн албан тушаалтнуудад зориулсан “Авлигын эсрэг сургалт”-ын үйл ажиллагааг 2018 оны эхнээс эхлэн зохион байгуулж эхэлсэн бөгөөд 2018 оны эхний хагас жилд 71 удаагийн сургалтаар 5929 хүнийг хамруулсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлига ба бизнесийн ёс зүйн талаарх сургалт болж байна

Авлига ба бизнесийн ёс зүйн талаарх сургалт болж байна

Авлигатай тэмцэх газар, Монголын бизнесийн зөвлөл, Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны газар хамтран “Монгол Улс дахь авлига ба бизнесийн ёс зүй, авлигын эсрэг хамтын ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
2016 ОНД ХИЙГДСЭН СУРГАЛТУУД

2016 ОНД ХИЙГДСЭН СУРГАЛТУУД

Төрийн болон нутгийн захиргааны төв байгууллагын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтанд зориулсан “Нэгдсэн сургалт”-ыг 2016 оны 1 дүгээр сарын 7, 8-ны өдрүүдэд батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу “Чингис хааны морьт хөшөө цогцолбор” Цонжинболдогт Дэлхийн банкны 14,6 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулсан. Энэхүү нэгдсэн сургалтад мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах чиг үүрэгтэй 113 эрх бүхий албан тушаалтан оролцохоос 101 буюу 89,4 хувь нь оролцсон.

Дэлгэрэнгүй
2015 ОНД ХИЙГДСЭН СУРГАЛТУУД

2015 ОНД ХИЙГДСЭН СУРГАЛТУУД

Авлигын эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.3-д заасны дагуу мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтан /Төрийн өмчийн хорооны харьяа Улаанбаатар Төмөр замын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг, Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ, Орхон аймгийн ЗДТГ, Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ, Увс аймгийн ИТХ, ЗДТГ, Ховд аймгийн ЗДТГ, Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ, Хэнтий аймгийн ЗДТГ, Дорнод аймгийн ЗДТГ, Цагдаагийн ерөнхий газар/-ууд нь бие дааж харьяа байгууллага, сумдын албан хаагч нарт мэдүүлгийн талаар сургалт зохион байгуулж, бүх албан хаагчдын хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгт бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг явуулж ажиллахад арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна.

Дэлгэрэнгүй