card

Өдөр тутмын мэдээ

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хүнд сурталтай холбоотой 11 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хүнд сурталтай холбоотой 11 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хүрээнд “Эрдэнэс Монгол” ХХК, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Орхон аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар зэрэг байгууллагатай хамтран ажиллав.

Дэлгэрэнгүй
2022 оны эхний хагас жилд: Хяналт шалгалтын ажлын талаар

2022 оны эхний хагас жилд: Хяналт шалгалтын ажлын талаар

Тайлант хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар шалгасан мэдүүлгийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 188 нэгжээр, гомдол мэдээллээр шалгасан мэдүүлгийн тоо 2 нэгжээр, бусад хэлтэс албадаас шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдүүлгийн тоо 30 нэгжээр тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Дүрэм журам хянах

АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Дүрэм журам хянах

Төрийн болон төрийн өмчит байгууллагын, тухайлбал, Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК, Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц, Төв аймгийн Зуунмод сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм, Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрмийг  хуульд заасан үндэслэлээр хянаж, холбогдох саналыг хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 54 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 54 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 54 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 16 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
2022 оны эхний хагас жилд: Мэдүүлгийн хяналт шалгалтыг эрсдэлд суурилан зохион байгуулав

2022 оны эхний хагас жилд: Мэдүүлгийн хяналт шалгалтыг эрсдэлд суурилан зохион байгуулав

Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой компани, аж ахуйн нэгж, түүний харьяа хараат болон охин компани нийт 74 компанийн ажлын байрны чиг үүрэгт дүн шинжилгээ хийхэд авлига, ашиг сонирхлын зөрчилд өртөх эрсдэлтэй 404 албан тушаал байгаа нь тогтоогдов.

Дэлгэрэнгүй
2022 оны эхний хагас жилд: Эрүүгийн хэргийн талаар

2022 оны эхний хагас жилд: Эрүүгийн хэргийн талаар

Мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан хэргийн шийдвэрлэлт 40.2 хувьтай, шүүхээр 82 хэрэг эцэслэн шийдвэрлэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 85 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 85 гомдол, мэдээллийг шалгав

Түүнчлэн эрүүгийн 648 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулснаас өнгөрсөн долоо хоногт 7 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх, 8 хэргийг хаах, 1 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Зөвлөмж

АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Зөвлөмж

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, хууль тогтоомж зөрчсөн нийтийн албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулахаар Мөрдөн шалгах хэлтэс, Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсээс эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн 11 шаардлага /албан бичиг/-ын хэрэгжилтийг хангуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллалаа. 

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Авлигатай тэмцэх газрын 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Дэлгэрэнгүй
2022 оны эхний хагас жилд: Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлт

2022 оны эхний хагас жилд: Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлт

Тухайн онд шинээр хүлээн авч, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулан шийдвэрлэсэн гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл 678 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 65 нэгжээр буюу 10.6 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Дэлгэрэнгүй