card

Үндэсний хөтөлбөр, арга хэмжээний төлөвлөгөө

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор баталсан Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн монгол, англи /албан бус орчуулга/ хэл дээрх хувилбарыг доорх холбооснуудаас татаж авна уу.

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолоор баталсан Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний монгол, англи /албан бус орчуулга/ хэл дээрх хувилбарыг доорх холбооснуудаас татаж авна уу.