card

Авлигын шалтгаан, нөхцөлийг арилгах чиглэлээр

АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Авлигын шалтгаан, нөхцөлийг арилгах

АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Авлигын шалтгаан, нөхцөлийг арилгах

Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс болон Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэст, Мал эмнэлгийн ерөнхий газарт тус тус ажилласан бөгөөд ийнхүү газар дээр нь ажиллах явцад тогтоогдсон нөхцөл байдалд дүгнэлт хийн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар зөвлөмжийг 2022 оны 3 дугаар улиралд хүргүүлэхээр төлөвлөөд байна.

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Дүрэм журам хянах

АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Дүрэм журам хянах

Төрийн болон төрийн өмчит байгууллагын, тухайлбал, Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК, Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц, Төв аймгийн Зуунмод сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм, Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрмийг  хуульд заасан үндэслэлээр хянаж, холбогдох саналыг хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагуудын цахим хуудсанд хийсэн үнэлгээ

Төрийн байгууллагуудын цахим хуудсанд хийсэн үнэлгээ

Авлигатай тэмцэх газрын зүгээс төрийн байгууллагуудын албан ёсны цахим хуудсанд үнэлгээ хийсэн.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 245 албан тушаалтан хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 245 албан тушаалтан хамруулав

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг khutulbur.iaac.mn цахим мэдээллийн санд хүлээн авч, 21 аймгийн гүйцэтгэлийг үнэлэх ажлыг хийлээ.

Дэлгэрэнгүй
Эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг баталлаа

Эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг баталлаа

Авлигатай тэмцэх газрын дад даргын тушаалаар “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааны журам”-д эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааг үнэлэхтэй холбоотой нэмэлт орууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагын “Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа”-г үнэлэх шинжээчдийн баг-ийг шалгаруулах тухай

Төрийн байгууллагын “Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа”-г үнэлэх шинжээчдийн баг-ийг шалгаруулах тухай

Үндэслэл: Төрийн үйлчилгээний хүнд суртлыг багасгах, төрийн үйлчилгээний ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, ёс зүйтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх, хуулиар хүлээсэн үүргээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах, албан хаагчдын шударга байдлын түвшинг нэмэгдүүлэх, авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, санал санаачилга, хүчин чармайлтыг дэмжих, үлгэр жишээ, тэргүүн туршлагыг илрүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, төрийн байгууллага хоорондын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, ...

Дэлгэрэнгүй
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр гааль, татварын ерөнхий газрын гаалийн салбарт ажиллах удирдамж

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр гааль, татварын ерөнхий газрын гаалийн салбарт ажиллах удирдамж

Нэг. Зорилго 

Авлигатай тэмцэх газраас хийдэг “Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээ”, Авлигын индексийн судалгаа, Азийн сангийн санхүүжилтээр хийсэн “Бизнес эрхлэлтийн орчин дахь авлигын шалтгаан, нөхцөлийн судалгаа” зэргийг үндэслэн Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 12 дахь хэсэгт заасан ажлын хүрээнд Гааль, татварын ерөнхий газрын Гаалийн салбарт авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр тусгайлсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үр дүнг нь дээшлүүлэх, энэ чиглэлээр зөвлөх, арга зүйн удирдлагаар хангах, авлигын гэмт хэрэг, зөрчил гарч буй шалтгаан нөхцөлийг тогтоох, арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагын “АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА”-г үнэлэх ШИНЖЭЭЧДИЙН БАГ-ийг шалгаруулах тухай

Төрийн байгууллагын “АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА”-г үнэлэх ШИНЖЭЭЧДИЙН БАГ-ийг шалгаруулах тухай

Үндэслэл: Төрийн үйлчилгээний хүнд суртлыг багасгах, төрийн үйлчилгээний ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, ёс зүйтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх, хуулиар хүлээсэн үүргээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах, албан хаагчдын шударга байдлын түвшинг нэмэгдүүлэх, авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлэл, санал санаачилга, хүчин чармайлтыг дэмжих, үлгэр жишээ, тэргүүн туршлагыг илрүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, төрийн байгууллага хоорондын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, үр дүнг нь үнэлэх, энэхүү үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн байгууллагыг татан оролцуулах зорилгоор Авлигатай тэмцэх газраас “Төрийн байгууллагаас авлигын эсрэг явуулж буй үйл ажиллагааг үнэлэх аргачлал”-ыг боловсруулсан юм. Энэхүү аргачлалын дагуу нээлттэй сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр шалгарсан “Шинжээчдийн баг” 2013 онд 120, 2014 онд 124 байгууллагад үнэлгээ хийж, үр дүнг олон нийтэд танилцуулсан билээ.

Дэлгэрэнгүй