card

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа

Хүүхдийн шударга байдал 2022 оны судалгаа

Хүүхдийн шударга байдал 2022 оны судалгаа

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын шударга байдлын түвшин, түүний дэд үзүүлэлт болох ёс зүй, ёс суртахуун, төлөвшил, мөн хууль сахих болон авлигыг үл тэвчих чадвар, хандлага ямар түвшинд байгааг тодорхойлох, цаашид хүүхдийг шударга иргэн болгон төлөвшүүлэхийн тулд авч хэрэгжүүлбэл зохих урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын чиглэлийг тогтооход энэхүү судалгааны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн шударга байдал 2021 оны судалгаа

Хүүхдийн шударга байдал 2021 оны судалгаа

АТГ Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг цахим хэлбэрээр “Surveymonkey” судалгааны программыг ашиглан 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүргийн 10-12 дугаар ангийн сурагчид болон эцэг, эхчүүд, багш нараас санамсаргүй байдлаар сонгон, бэлтгэгдсэн асуулгыг бөглүүлж, судалгааг зохион байгуулав. Судалгааны мэдээллийг цахим хэлбэрээр цуглуулах ажлыг 21 аймаг, нийслэлийн сургуулийн багш нар болон нийгмийн ажилтантай хамтран 2021 оны 4 дүгээр сарын 11-ны өдрөөс 2021 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн хооронд зохион байгууллаа. Судалгаанд аймаг, нийслэлийн хэмжээнд нийт 8080 сурагч, 1169 багш албан хаагч, 1968 эцэг, эх хамрагдав. Мөн энэ удаагийн судалгаанд аймаг, нийслэлээс сонгон авсан түүврийн дагуу сургуулийн багш, албан хаагчдийг хамруулсан нь онцлог байв.

Дэлгэрэнгүй
“Хүүхдийн шударга байдал 2020” судалгаа

“Хүүхдийн шударга байдал 2020” судалгаа

АТГ Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг цахим хэлбэрээр “Surveymonkey” судалгааны программыг ашиглан 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүргийн 9-12 дугаар ангийн сурагчид болон эцэг, эхчүүдээс санамсаргүй байдлаар сонгон, бэлтгэгдсэн асуулгыг бөглүүлж, судалгааг зохион байгуулав. Судалгааны мэдээллийг цахим хэлбэрээр цуглуулах ажлыг 21 аймаг, нийслэлийн сургуулийн багш нар болон нийгмийн ажилтантай хамтран 2020 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2020 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хооронд зохион байгууллаа. Судалгаанд аймаг, нийслэлийн хэмжээнд нийт 5469 сурагч, 534 эцэг, эх хамрагдав. Мөн энэ удаагийн судалгаанд аймаг, нийслэлээс сонгон авсан түүврийн дагуу сургуулийн ахлах ангийн сурагчийн эцэг, эхчүүдийг хамруулсан нь тус судалгааны онцлог байв.

Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2019

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2019

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2019

Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2018

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2018

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2018

Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2017

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2017

Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг “Транспэрэнси Интернэшнл Солонгос” байгууллагаас боловсруулсан арга зүйн дагуу анх 2008 онд Энэтхэг, Солонгос, Бангладеш, Монгол зэрэг оронд зохион байгуулж байсан билээ. Үүнээс хойш уг арга зүйн дагуу манай улс 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 онуудад уг судалгааг зохион байгуулсан ба энэ удаа Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг 7 дахь удаагаа зохион байгуулаад байна.

Дэлгэрэнгүй
ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА БАЙДЛЫН СУДАЛГАА-2016

ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА БАЙДЛЫН СУДАЛГАА-2016

Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг “Транспрэнси Интернэшнл Солонгос” байгууллагаас боловсруулсан арга зүйн дагуу анх 2008 онд Энэтхэг, Солонгос, Бангладеш, Монгол зэрэг оронд зохион байгуулж байсан билээ. Үүнээс хойш уг арга зүйн дагуу манай улс 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 онуудад уг судалгааг зохион байгуулсан ба энэ удаа Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг 6 дахь удаагаа зохион байгуулаад байна.

Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2015

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2015

Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг “Транспрэнси Интернэшнл Солонгос” байгууллагаас боловсруулсан арга зүйн дагуу анх 2008 онд Энэтхэг, Солонгос, Бангладеш, Монгол зэрэг оронд зохион байгуулж байсан билээ. Үүнээс хойш уг арга зүйн дагуу манай улс 2010, 2012, 2013, 2014 онуудад уг судалгааг зохион байгуулсан ба энэ удаа Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг 6 дахь удаагаа зохион байгуулаад байна.

Дэлгэрэнгүй