Судалгааны тайлан эмхэтгэл: 2022 он (V боть)

A- A A+
Судалгааны тайлан эмхэтгэл: 2022 он (V боть)

Энэхүү эмхэтгэл нь тус газраас зохион байгуулсан давтамжит болон цаг үеийн шинжтэй судалгааны үр дүнгийн тайлангуудаас бүрдэж, өмнөх 3 ботийн үргэлжлэл болгон эмхэтгэлээ. Судалгааны ажлын үр дүнгүүд нь авлигатай тэмцэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх бодлого, хөтөлбөр, үйл ажиллагааг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлж дүгнэхэд шаардлагатай тоон мэдээ, мэдээлэл, санал дүгнэлтийг агуулахын зэрэгцээ олон нийтэд мэдээллийн багц эх сурвалж болох ач холбогдолтой. 

 

Судалгааны тайланг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.