Хууль зөрчсөн албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцуулахаар албан бичиг хүргүүлэв

A- A A+
Хууль зөрчсөн албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцуулахаар албан бичиг хүргүүлэв

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс 2024 оны 1, 2 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн авлига, ашиг сонирхлын шинжтэй өргөдөл, гомдол болон нийтийн албан тушаалтны ХАСХОМ, ХАСУМ-ийн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчилд хариуцлага тооцуулахаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд албан бичиг хүргүүлж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллав.

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан давхар ажил эрхлэлтийн хязгаарлалтыг хэрэгжүүлээгүй “Багануур Зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн удирдах албан тушаалтан “Н”, салбарын хууль тогтоомжийг зөрчиж бусдад давуу байдал бий болгосон “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн албан тушаалтан “С”, зар сурталчилгаанд албаны нэр хүнд, албан тушаалын байдлаа ашиглан оролцсон Эх, нярай, эмэгтэйчүүдийн үндэсний хоёрдугаар төвийн удирдах албан тушаалтан “Н” нарт хариуцлага тооцуулахаар томилох эрх бүхий албан тушаалтанд албан бичиг хүргүүллээ.

Авлигын эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.8-д зааснаар мэдүүлэг гаргагч хөрөнгө, орлогыг үнэн зөв мэдүүлээгүй буюу худал мэдүүлсэн нэр бүхий албан тушаалтнуудад мөн хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэхийг холбогдох байгууллагад мэдэгдэв. Тухайлбал, Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн удирдах албан тушаалтан “Ө”, Төв аймгийн Автотээврийн төвийн удирдах албан тушаалтан “А”, хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хуулийн хугацаа хожимдуулж гаргасан Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын удирдах албан тушаалтан “Б” нар байв.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.5-д заасныг зөрчиж албан тушаалтныг томилсны дараа хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянуулсан Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газар, Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Төв аймгийн Зуунмод сумын Засаг даргын Тамгын газар, нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 244 дүгээр цэцэрлэг, Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Баян-Өлгий аймгийн лаборатори 3 дугаар сургууль, Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын 2 дугаар сургууль, Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын 4, 11, 26 дугаар цэцэрлэг, нийслэлийн 267 дугаар цэцэрлэг, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 5 дугаар цэцэрлэг, Говь-Алтай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв, Увс аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Увс аймгийн Түргэн сумын Эрүүл мэндийн төв, Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газар зэрэг байгууллагын томилох эрх бүхий албан тушаалтнуудад хуульд заасан хариуцлага тооцуулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаарх зөвлөмжийг хүргүүллээ.